Indelad skog i målklasser

I SFV:s skogskarta visas alla våra skogar som är indelade. Indelade skogar är sådana skogar som besökts i fält och beskrivits med avseende på både fysiska och biologiska förhållanden, till exempel lutning, markfuktighet, fältvegetation, skogens trädslagsfördelning, ålder och virkesförråd.

Innehållet i SFV:s skogskarta

På kartan nedan ser du SFV:s skogsmark i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och södra Sverige. Zoomar du in i kartan får du information om indelningen av skogsmarken. Indelningen beskriver de olika skogsavdelningarnas målklasser; NO, NS, PF, PF+, PG och okl. Kartan är uppdaterad i augusti 2019.

Målklasser

Alla äldre skogar har målklassats i samband med vår naturvärdesinventering. Skogar med höga naturvärden har fått målklass NO (naturvårdsskogar som lämnas orörda) eller NS (naturvårdsskogar med någon form av skötsel i naturvårdssyfte).

Skogar där naturvärdena är lägre klassas antingen som PF (produktionsskog med förstärkt hänsyn) eller PG (produktionsskogar med generell hänsyn). Den generella hänsynen motsvarar sådan naturvårdshänsyn som skogsvårdslagen och certifieringsreglerna föreskriver och då de uppgår till 5–15 procent av beståndets areal eller volym. Om naturvårdshänsynen är mer omfattande men att produktionsintressena fortfarande dominerar så sätts målklassen PF.

I kartan redovisas också Naturvårdslinjen. Det är den gräns som avskiljer den högre belägna ”fjällnära skogen” enligt den svenska FSC-standarden. De bestånd som är klassade som PF och som ligger ovanför denna gräns får endast brukas med kontinuitetsskogsbruk, till exempel blädning eller luckhuggning. Större hyggen är förbjudna i sådana bestånd. I kartan har vi dock förenklat lite så att alla PF-klassade bestånd som berörs av naturvårdslinjen har fått har fått beteckningen PF+ i kartan.

Ungskogar och gallringsskogar är oftast inte naturvärdesbedömda och därför markeras de i kartan som Okl, det vill säga de har ej målklassats och är därför oklassade.

Mer information

Öppna kartan i ett större fönster

På kartan ser du SFV:s skogsmark i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och södra Sverige. Zoomar du in i kartan får du information om indelningen av skogsmarken. Indelningen består av NO, NS, PF, PF+, PG och okl. Kartan är uppdaterad i augusti 2019.

Vill du veta mer om skog?

Om du vill veta mer om skogsbruk i Sverige kan du läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats.