Grönt bokslut

Årligen genomför vi ett så kallat grönt bokslut på de skogsskötselåtgärder vi genomfört under året. I det gröna bokslutet görs stickprov och ett stort antal kvalitetsparametrar inventeras ute i fält. 

Resultatet ger oss vägledning hur bra vi lyckas med våra åtgärder och om vi behöver sätta fokus på något speciellt området där vi ser att vi behöver förbättra oss. Här kan du se årets sammanställning av det gröna bokslutet gällande våra åtgärder utförda 2020. 

Vårt gröna boksluts kvalitativa mål och utfall 2020

Tabellen visar resultatet av årets gröna bokslut.

  • Kolumn Utfall visar om målet har uppfyllts eller ej.
  • Kolumn Trend anger förändring i procentenheter jämfört med föregående år.
  • För varje åtgärdskategori finns en sammanfattande variabel för produktion samt hänsyn. Denna variabel är resultatet av flertalet underliggande variabler som mäts vid det gröna bokslutet.

Åtgärd

Variabel som mäts

Antal inv.

Måltal

Utfall

Trend

Markberedning, sådd

Bästa metod för ståndorten använd?

7

100%

75%

-

Markberedning, sådd

Andel godkända markberedningar i förhållande till måltalet för ståndorten planteringspunkter/ha på objektet ± 10%.

7

80%

50% (ej uppfyllt)

- 17%

Markberedning, sådd

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

< 30%

50% (ej uppfyllt)

- 17%

Kommentar, kvalitativa mål: Ej inom vårt måltal. Avvikelser kommer bland annat från att önskat antal planteringspunkter ej uppnåtts (exempelvis pga stenighet). Fortsatt trend nedåt i avvikelseandel från föregående år.

Markberedning, sådd

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

< 30%

10%

- 3%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Avvikelse uppkommit av att entreprenör missat frizon mot naturvärdesträd och annan hänsyn. Fortsatt trend nedåt i avvikelseandel från föregående år.

Plantering

Andel godkända planteringar i förhållande till måltalet för ståndorten plantor/ha på objektet ± 10%.

7

80%

25% (ej uppfyllt)

- 11%

Plantering

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

< 30%

32% (ej uppfyllt)

- 6%

Kommentar, kvalitativa mål: Ej inom vårt måltal, miss med knappa 2%. Ej hittat plantor pga växtlighet naturliga avgångar och ev viltpåverkan är faktorer som gett avvikelser. Fortsatt trend nedåt i avvikelseandel från föregående år.

Plantering

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

7

< 30%

12%

12%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Avvikelse bland annat kring skräp som lämnats vid planteringstillfället.

Röjning

Andel godkända röjningar i förhållande till måltalet för ståndorten st/ha på objektet ± 10%.

10

80%

13% (ej uppfyllt)

2%

Röjning

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

10

< 30%

32% (ej uppfyllt)

- 6%

Kommentar, kvalitativa mål: Ej inom vårt måltal, miss med knappa 2%. Ojämn röjning, eftersträvad trädslagsblandning svår att nå pga förutsättningar är ex på avvikelser. Fortsatt trend nedåt i avvikelseandel från föregående år.

Röjning

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

10

< 30%

12%

- 22%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Avvikelse bland annat på att oröjd hänsyn inte ritats in på karta och lämnats in av entreprenör. Rejält nedåt i avvikelseandel från föregående år.

Gallring

Andel godkända gallringar i förhållande till önskad grundyta i traktdirektiv ±10%.

4

80%

50% (ej uppfyllt)

50%

Gallring

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

4

< 30%

10%

10%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Avvikelser härrör från att den registrerade grundytan i beståndet ej överensstämmer med det faktiska läget. Antingen har vi en för hög grundyta registrerad i våra register eller en för låg dito.

Gallring

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

4

< 30%

4%

- 8%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Vi har en fortsatt fin, nedåtgående trend i andel avvikelser.

Föryngrings-avverkning

Produktion, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

8

< 30%

7%

7%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Avvikelse på en trakt där stubbhöjd ej höll godkänt mått.

Föryngrings-avverkning

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

8

< 30%

13%

9%

Kommentar, kvalitativa mål: Väl inom vårt måltal. Andel avvikelse härör främst från att entreprenör missat att lämna kvar toppen då högstubbe tillskapats.

Naturvårdande skötsel

Hänsyn, medeltal avvikelser/trakt enligt checklista

2

< 30%

0%

0%

Kommentar, kvalitativa mål: Noll procent avvikelser avseende hänsyn

Fokusområden för 2022

Fokusområde

Förbättringsåtgärd

Röjning

Öka kvalitet på utförande, tydliggör hur provytor ska läggas ut, vikten av löv. Utbilda vid besök.

Besök pågående åtgärd

Genomför två besök per åtgärd.