Operabyggnaden är en del av det svenska kulturarvet. Det eftersatta underhållet av operabyggnaden får konsekvenser för personalen, för publiken och för svensk opera- och balettkonst. Därför beslutade regeringen den 16 mars 2023 om att ge SFV i uppdrag att lämna in ett underlag inför en renovering av byggnaden .

Renovering och ombyggnad

En renovering av operabyggnaden i Stockholm har utretts och förberetts i många år. De tekniska systemen är uttjänta och klarar inte dagens lagkrav. Även arbetsmiljön behöver förbättras. Flera utredningar och förslag har därför tagits fram av SFV i samarbete med hyresgästerna Kungliga Operan och Operakällaren och prövats av regeringen.

Den 16 mars 2023 gav regeringen SFV i uppdrag att lämna in ett underlag inför en renovering av operabyggnaden. Uppdraget innebär att SFV ska ta fram en tydligare inriktning för den kommande renoveringen och ska redovisas till regeringen senast den 30 april.

Detta innebär att det tidigare två förslagen, Ny Opera i Operan (NOiO) som presenterades 2019, samt det så kallade Nollalternativet (en mindre kostsam renovering) inte längre är aktuella.

Renovering av Operans fasad och tak

Parallellt med utredningen om operabyggnaden påbörjar SFV en renovering av byggnadens fasader och tak som är i akut behov av att åtgärdas.

Den senaste fasadrenoveringen genomfördes 1963 och en rengöring gjordes 1989. Årliga besiktningar av fasaden genomförs sedan 2015 och provisoriska lösningar har gjorts för att säkra fasaden genom nätning. Även plåttaket kommer att tas om hand.

Detta har hänt

2013: SFV får ett regeringsuppdrag att utreda hur en ny Opera i Operan kan utformas.

2015: SFV redovisar förstudie, och påbörjar projektering.

2017: SFV skickar in ansökan om beslut om ändrad detaljplan.

April 2019: SFV skickar en hemställan med förslag till ombyggnad till regeringen.

November 2019: Ett förslag till utformning av en ny Opera i Operan presenteras för stadsbyggnadskontoret. 

Januari 2020: Programhandling för NOiO klar, men projektet pausas.

Oktober 2021: SFV skickar en hemställan till regeringen om att få 177 mnkr till renovering av fasad och tak.

Mars 2022: Regeringen beslutar om akuta medel för att förhindra stenras och vattenläckor på operabyggnaden. SFV fick 133 mnkr till en första etapp.

Juni 2022: SFV skickar en hemställan till regeringen om prövning av hemställan om NOiO. 

Mars 2023: Regeringen avslår de tidigare förslagen och ger SFV i uppdrag att senast 30 april 2023 lämna in ett underlag inför en renovering av operabyggnaden. 

Mars 2022: SFV beviljas 133 mnkr av regeringen till renovering av fasad och tak.

Juni 2022: SFV skickar en hemställan till regeringen om prövning av hemställan om NOiO, alternativt hemställan om medel för renovering av operabyggnaden.

December 2022: I en skrivelse till regeringen redogör GD Ingrid Eiken, på uppdrag av SFV:s styrelse, för operabyggnadens aktuella status.

Operabyggnadens historia

Operabyggnaden, uppförd åren 1892 till 1898 efter ritningar av Axel Anderberg, är ett väl bevarat exempel på det sena 1800-talets teater- och arkitekturideal med stora kulturhistoriska värden. Under de närmare 120 år som gått sedan uppförandet har den konstnärliga verksamheten ständigt utvecklats. Lokalerna däremot har i huvudsak behållit den struktur och de funktioner som etablerades vid uppförandet, anpassade till det sena 1800-talets opera och balett.

Bilder

Visa bildspel

Foto: Urban Jörén

Visa bildspel

Foto: Urban Jörén

Visa bildspel

Fasadsten som har täckts in av nät.

Kontakt