Hållbarhetsarbete på SFV

Hållbarhet är en självklar del i Statens fastighetsverks dagliga förvaltning, såväl i Sverige som utomlands. Vår myndighet ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås.

SFV:s hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de av myndigheten prioriterade globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde, såsom de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken, miljökvalitet, kulturmiljö och skogspolitiska målen för produktion och miljö.

Agenda 2030 och SFV

Med SFV:s kärnuppgift ska myndigheten bidra till att skydda och trygga kultur- och naturarv (mål 11) och hållbart bruka skogar (mål 15). Tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen ska myndigheten bidra till en hållbar produktion (mål 12), energieffektivisering och omställning till förnybar energi (mål 7), anständiga arbetsvillkor (mål 8) och ökad jämställdhet (mål 5). SFV är en stor beställarorganisation och hållbara offentliga upphandlingsmetoder utgör ett centralt verktyg (mål 12). I myndighetsrollen inkluderas mål som effektiva och inkluderande institutioner (mål 16) och partnerskap för hållbar utveckling (mål 17).

Gemensam målbild med omvärlden

SFV har arbetat med flera av hållbarhetsaspekterna under en lång tid men i och med Agenda 2030 har myndigheten en gemensam övergripande målbild med omvärlden. Som en nystart genomfördes under 2016 ett strategiskt arbete som resulterade i myndighetens verksamhetsstrategi 2017-2021. I verksamhetsstrategin konkretiseras vad en hållbar förvaltning innebär för SFV. Kartläggning utifrån regeringsuppdraget 2017 har visat att SFV har mer eller mindre påverkan på merparten av mål i Agenda 2030. Den årliga prioriteringen återfinns i verksamhetsplan med tillhörande mål och aktiviteter och det pågående arbetet med förbättring av myndighetens arbetssätt återfinns i myndighetens styrande dokument och ledningssystem där myndigheten integrerar den sociala, den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling och visar hur kloka och väl avvägda beslut tas på vägen dit.

Hållbarhetspolicy

SFV har också tagit fram en hållbarhetspolicy (PDF-dokument, 165 kB). Hållbarhetspolicyn ersätter fem tidigare policydokument: miljö, kulturarv, tillgänglighet, ekonomi och etik. Policyn bygger på de policydokument som den ersätter, på riktlinje etik, omvärldsspaning och SFV:s verksamhetsstrategi. I policyn framgår att SFV ska bedriva en ansvarsfull fastighetsförvaltning ur ett miljömässigt socialt och ekonomiskt perspektiv och bidra till att uppfylla av myndigheten prioriterade mål i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde.

Etiskt ansvar

SFV ska vara ett föredöme i etiska frågor och verkar för ett öppet klimat. SFV är tydliga med vad som är tillåtet respektive otillåtet och arbetar för att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter. Det är viktigt att myndighetens leverantörer har kännedom om och delar dessa värderingar. SFV omhändertar anonyma påtalanden från intressenter och medarbetare via en visselblåsarfunktion.

Miljöansvar

Verksamheten har en stor bredd, och berörs mer eller mindre av majoriteten av de sexton målen vilka myndigheten ska verka för att uppnå; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv.

För att nå målen inom miljöområdet är styrning och systematik en viktig framgångsfaktor. Därför är SFV sedan flera år certifierat enligt bland annat ISO 14001 (miljö) och FSC® (Forest Stewardship Council®, skogsbruk).

Det systematiska energiarbetet ska leda till att fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt och att SFV:s övergripande miljömål uppfylls. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra driften av våra fastigheter. Tillsammans hjälper alla hos SFV, förvaltare, drifttekniker, projektledare, administrativ personal och specialister till med att uppfylla våra mål: minskad energianvändning i SFV:s byggnader, minskad egenproducerad värme baserad på fossila bränslen och energideklarerade byggnader.

SFV jobbar ständigt med att sänka energianvändningen där så är möjligt och att utnyttja förnybara energikällor. Oljepannor byts ut mot miljövänliga alternativ. Om anslutning till fjärrvärme inte är möjlig kan installation av egna värmeanläggningar för biobränsle, pellets eller flis vara lösningen. Ett annat alternativ kan vara att med värmepumpar ta tillvara värmen i vatten och luft. Vi har ett elavtal som garanterar att den el vi får är producerad av vattenkraft.