Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond - för din personliga utveckling inom byggnadskonsten - pågår. Ansökan ska vara SFV tillhanda senast 16 april 2018.

Fonden har tillkommit genom förordnande i testamente av professorn och intendenten vid dåvarande Överintendentsämbetet Edvard von Rothstein (1821-1890) och hans hustru Christine Elisabeth. Avkastningen skall bland annat användas till stipendier för studier utomlands inom byggnadskonstens område.

 • Sökande skall vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna.
 • Sökande skall ha examen från högskola som arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller fysisk planerare alternativt vara praktiskt utövande arkitekt (MSA). Det räcker inte att ha motsvarande eller liknande utbildning.

För vad kan man söka?

 • Stipendiet är ett resestipendium och avser studier utomlands inom byggnadskonstens område.
 • Studierna skall syfta till personlig utveckling.
 • Sökande kan få stipendiemedel för studieresor, boende, inträden, litteratur m.m. Sökande kan däremot inte få medel för matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.
 • Stipendiemedel skall inte utgå till sådan verksamhet som myndigheterna skall utföra själva.
 • Resan måste göras efter att beslut fattats, vilket sker i maj månad.

Urvalskriterier

 • Resan skall avse studier inom byggnadskonstens område och skall syfta till personlig utveckling inom området
 • Någon övre åldersgräns finns inte, men företräde skall lämnas för yngre sökande.
 • Det går att få stipendium flera gånger, men företräde skall som regel lämnas för nya sökande.

Studieprogram Albanien 3-7 september 2018

För år 2018 har fondstyrelsen utarbetat ett kvalificerat studieprogram i Albanien för ca 10 deltagare. Ansökningar till detta program kommer att prioriteras. Programmet omfattar frågor som har hög relevans för arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. Vår utgångspunkt i diskussionerna är de världsarv vi besöker och erfarenheter hos personer som arbetar med att förvalta kulturarvet i Albanien. Förvaltning av världsarv och kulturmiljöer i Albanien - i en lokal och global kontext. Det kommunistiska arvet – materiellt och immateriellt. Kulturarv som en resurs för hållbar turism och social hållbarhet. Kulturarv utan gränser och deras verksamhet i Albanien. Stadsrundtur i Tirana.

Programmet omfattar 5 dagar mellan 3-7 september 2018. Programmet påbörjas kl. 13.00 Dag 1. Det blir ett intensivt program med föredrag, studiebesök och en workshop. Stipendiater bokar själva sin resa till och från Tirana, för vilken ekonomisk ersättning utgår upp till ett belopp om ca. 5 000 kronor. En förutsättning är att stipendiat medverkar samtliga dagar under programmet. Övriga praktiska arrangemang såsom boende, inträden, gemensamma lokaltransporter och vissa måltider ordnas kollektivt

Ansökan

 • Vid ansökan skall användas särskild ansökningsblankett (Word-dokument, 62 kB). Den kan också rekvireras per telefon 010 - 478 70 00 eller per e-post sfv@sfv.se.
 • Ansökan skall innehålla en detaljerad resplan och kostnadsuppskattning inkl. delkostnader. Av ansökan skall framgå vad du för din personliga del hoppas få ut av resan samt studiemetodik och kontakter.
 • Ansökan om stipendium skall ställas till:
   • Stiftelsen von Rothsteins donationsfond
   • c/o Statens fastighetsverk
   • Box 2263
   • 103 16 Stockholm
   • eller till sfv@sfv.se (ange ”von Rothsteins donationsfond” i ärende/rubrik)
 • Ansökan skall vara Statens fastighetsverk tillhanda senast
  den 16 april 2018.

Reserapport

 • Senast fyra månader efter att stipendiet har utnyttjats skall stipendiaten lämna en enkel reseberättelse till sin arbetsgivare och till fonden.
 • Av rapporten skall även framgå hur du bedömer att resan bidragit till din professionella och personliga utveckling.

Övrigt

År 2018 ser fondstyrelsen gärna ansökningar till det förberedda studieprogrammet i Albanien. Även andra ansökningar kommer att beaktas.

Har tilldelat stipendium inte utnyttjats inom två år efter beslut, förfaller beslutet ochstipendiebeloppet återgår till fonden.

GDPR

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Vid frågor kontakta Statens fastighetsverk, 010 478 70 00.

Kungörelse om resestipendier från stiftelsen von Rothsteins donationsfond (PDF-dokument, 103 kB)