Ledning och organisation

Statens fastighetsverk (SFV) är en central förvaltningsmyndighet under regeringen. SFV:s uppgifter, verksamhet och mål fastställs av regeringen och framgår bland annat av myndighetens instruktion och regleringsbrev (PDF-dokument, 981 kB).

Styrelse och verksledning

Statens fastighetsverk leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef som leder och ansvarar för verksamheten i myndigheten. Generaldirektören och avdelningscheferna utgör myndighetens Verksledning.

Styrelse

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med den 2018-12-31:

  • Ordförande: Sten Olsson, fd statssekreteraren
  • Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie
  • Johan Davidson, chefsekonom
  • Per-Magnus Nilsson, fd överantikvarie
  • Anette Waara, marknadsområdeschef
  • Ann-Christin Nykvist, fd jordbruksminister och statssekreterare

I styrelsen ingår även generaldirektören och två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna.

Organisation

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande verksamhetsstyrning och uppföljning av hela myndigheten gentemot GD och styrelse samt i förlängningen Ekonomistyrningsverket (ESV) och regering. Avdelningen ansvarar för de myndighetsgemensamma system som stödjer styrningen och uppföljningen samt för SFV:s IT-verksamhet och telefoni.
Avdelningen leds av en ekonomidirektör och är uppdelad i tre enheter som leds av enhetschefer.

Administrativ avdelning

Administrativa avdelningen är en stabsfunktion för myndighetens ledning som ansvarar för beredning av strategiska utvecklingsfrågor och särskilda uppdrag inför GD-beslut.
Avdelningen ansvarar för samordning av GD-möten samt för samordning och återrapportering av internationellt samarbete och kontakter, undantaget SFV Utrikes operativa samarbeten.
Avdelningen ansvarar för samordning av förvaltning av myndighetens styrande dokument, för myndighetens säkerhetsarbete samt för utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av myndighetens förvaltning av information. Avdelning innehåller en HR-funktion.
Avdelningen leds av en administrativ direktör och är uppdelad i tre enheter som leds av enhetschefer. I administrativa avdelningen ingår också myndighetens chefsjurist, dataskyddsombud, säkerhetsskyddschef och informationssäkerhetsansvarig.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för den operativa verksamheten inom SFV där fastighetsförvaltning bedrivs. SFV:s fastigheter består av markområden med tillhörande fastighetstillbehör såsom byggnader, anläggningar eller skog. Fastighetsavdelningen ansvarar vidare för lokalförsörjning och förvaltning av avtal där SFV är hyresgäst.
Avdelningen leds av en fastighetsdirektör och är uppdelad i fjorton fastighetsområden som leds av fastighetschefer samt en enhet som leds av en enhetschef.

Utvecklingsavdelning

Utvecklingsavdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla SFV:s fastighetsförvaltningsuppdrag och roll som kompetent byggherre samt att myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.
Avdelningen ansvarar för SFV:s övergripande hållbarhets-, teknik- och kulturmiljöarbete liksom SFV:s strategiska och operativa arbete med kommunikation, upphandling och fastighetsförsäljning. Avdelningen initierar, driver och deltar i utvecklingsarbete, kompensutveckling, kvalitetssäkring, analys och uppföljning kopplat till SFV:s uppdrag inom sakområdena. Avdelningen ansvarar för beredning av investeringsprojekt inför beslut samt sammanställning och uppföljning av SFV:s projektvolym. Inom avdelningen säkerställs rapportering enligt Miljöledning i statliga myndigheter.
Avdelningen leds av en utvecklingsdirektör och är uppdelad i enheter som leds av enhetschefer. I utvecklingsavdelningen ingår också myndighetens hållbarhetschef.