• Perspektiv från: Svartbäcksgatan, förgården, innergården från entrén, innergården från trädgården, trädgården.

Ny gestaltning av Linnéträdgårdens besökspaviljong

Gestaltningen av den nya paviljongen i Linnéträdgården har vuxit fram i nära samarbete mellan Statens fastighetsverk och Uppsala universitet. Det nya förslaget lämnas i augusti 2015 in till Uppsalas stadsbyggnadskontor för detaljplanehantering. Gestaltningen är utförd av arkitekt Jacob Hidemark vid Hidemark & Stintzing Arkitekter och är en vidareutveckling av det förslag som offentliggjordes 2011.

Linnéträdgården i Uppsala är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre kunna ta hand om besöksflödet och lösa funktioner som entré, försäljning och förtäring har Statens fastighetsverk, som förvaltar platsen, och Uppsala universitet - som bedriver verksamheten - under lång tid planerat för en ny byggnad i parken, en välkomnande besökspaviljong. På platsen finns sedan 2007 en enkel provisorisk paviljong.

Lågmäld träbyggnad

I augusti 2015 presenterades det nya arkitektförslaget - en låg träbyggnad med spaljéfasad och med lätt böjda tak för att på trädgårdspaviljongers vis skapa lätthet. De ingående materialen är traditionella och beprövade, vit- och grönmålat trä och svartplåt. Förslaget är ritat av Hidemark & Stintzing Arkitekter. Byggnaden är placerad längs med Svartbäcksgatan. En naturlig placering då äldre kartor visar att det tidigare stått funktionsbyggnader eller uthus här. Paviljongen är lågmäld i sitt uttryck och smälter fint in i den kulturhistoriska miljö som Linnéträdgården utgör. Den är uppdelad i två delar, en för entré/butik och en för café. Mellan delarna finns en atriumgård som delvis är täckt av stora taksprång och ett skärmtak till skydd mot regn. På gården är en springbrunn placerad och längs byggnadens fasad mot förgården och trädgården löper en spaljé som helt kommer att täckas av växter.