Obelisken på Slottsbacken

Som ett tack till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-90 lät kung Gustav III uppföra en obelisk i granit. Men konstruktionen var ifrågasatt från början och skador tros ha uppstått tidigt. Efter att under några år varit avspärrad plockas obelisken nu ned för att åtgärdas. Projektet kommer att ta ca ett år.

Obelisken på slottsbacken är nästan 30 meter hög inklusive bas och fundament. Överst finns den så kallade pyramidianen, den översta delen på en obelisk eller pyramid som inte sällan var klädd i dyrbara material. Obelisken är uppbyggd av granittrummor som är monterade med järn. Konstruktionen ansågs riskabel redan när den uppfördes och skador uppstod troligen tidigt. Under 1900-talet gjordes flera säkringsförsök. Materialet är granit (så kallad Stockholmsgranit) troligen från Ulfsunda.

Obelisken tillbaka 2018

Obelisken har inventerats ett flertal gånger under de senaste åren. Skadorna har bedömts vara pågående, vilket betyder att situationen kontinuerligt försämras. De öppna sprickorna och spruckna fogarna gör att fukt kan tränga in i konstruktionen. Fukten urlakar materialen, förvärrar rostangreppen och ökar spänningarna i stenmaterialet. På grund av den ökande risken för nedfallande sten spärrade Statens fastighetsverk, SFV, under våren 2012 av ett område runt obelisken. Obeliskens samtliga delar kommer nu att demonteras och grundläggningen och konstruktionen behöver ses över. Skadad sten ska bytas ut mot nyhuggna delar och sedan kommer obelisken att monteras upp igen. Nedmonteringen gjordes i juni 2017. Nu ska den skadade obelisken åtgärdas och sedan kommer den att vara på plats igen om ungefär ett år.

Tung obelisk i granit

Obelisken är utförd av 17 granittrummor och väger sammanlagt cirka 150 ton. Det största blocket (plinten) väger 40 ton. Det finns flera utmaningar i att hantera stenblock av denna storlek och tyngd vid demontering, sågning, passning och montering. Granit från Ulfsunda går inte längre att få tag på. I stället kommer vi att använda granit från Bohuslän med liknande tekniska och estetiska egenskaper som den ursprungliga granitsorten.

Historia och ägandeförhållanden

Obelisken på slottsbacken grundlades 1788 och avtäcktes i oktober år 1800. Ritningarna är signerade Louis Jean Desprez. Kung Gustav III ville visa sin tacksamhet till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-90 genom att uppföra en obelisk. Efter kungens död fullföljde kung Gustav IV Adolf faderns löfte. Den 30 oktober 1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet. Den har inskription på latin och svenska.

Baserat på arkivstudier har SFV gjort tolkningen att obelisken ägs av Stockholms stad och förvaltas av Statens fastighetsverk. Utdrag ur arkiven:

  • Själva obelisken synes tillhöra Stockholms kommun. Den underhålls av byggnadsstyrelsen.
  • Den utfördes af statens medel och öfverlämnades till staden, men underhålls av öfverintendentsämbetet enligt kungliga brefvet 30/5 1826. Om grunden för monumentet har intet stadgats i fråga om äganderätten därtill.