• Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Urban Jörén
  • Fotograf: Hans Nilsson

    Ur en Midsommarnattsdröm

En ny opera i Operan

Statens fastighetsverk fick 2013 i uppdrag av regeringen att, i nära samarbete med Kungliga Operan, genomföra en förstudie som ska beskriva hur operabyggnaden vid Gustav Adolfs Torg i Stockholm kan byggas om och renoveras. Resultatet av förstudien visar att det är möjligt att göra en ny Opera i Operan, det förutsätter en stor renovering och en tillbyggnad.

{Script}

Sedan årsskiftet 2013/14 har Statens fastighetsverk, Operan och en rad experter intensivt arbetat med att utreda hur lokalerna på Gustaf Adolfs torg kan anpassas för att bättre stödja Operans verksamhet, Kungliga Operan som är Sveriges nationalscen för opera och balett. Det är en komplex och krävande uppgift där Operans behov och ambitionen att bevara och utveckla de kulturhistoriska och stadsbyggnadsmässiga kvaliteterna ligger till grund. I juni 2014 lämnade SFV in en delrapport till regeringen. Förstudien i sin helhet lämnades in i maj 2015. I december 2016 beviljade regeringen medel för projektering fram till Systemhandling.

Bakgrund

Operabyggnaden uppförd åren 1892 till 1898 efter ritningar av Axel Anderberg utgör ett väl bevarat exempel på det sena 1800-talets teater- och arkitekturideal med stora kulturhistoriska värden. Under de närmare 120 år som gått sedan uppförandet har den konstnärliga verksamheten ständigt utvecklats. Lokalerna däremot har i huvudsak behållit den struktur och de funktioner som etablerades vid uppförandet, anpassade till det sena 1800-talets opera och balett. Vår vision är nu att genom ombyggnad och renovering åstadkomma en ny Opera i Operan, med goda förutsättningarna för Operans konstnärliga och publika verksamhet nu och i framtiden.

Föreslagna förbättringar

Under våren 2014 kartlades Operans behov. Operan behöver en extra scen för föreställningar för en mindre publik; en sådan scen skapar förutsättningar för att i enlighet med Operans uppdrag utveckla barn- och ungdomsverksamheten, nå nya publikgrupper och stödja nyskapande svensk opera- och balettkonst genom nya verk av svenska och internationella upphovsmän.

Akustiken för stora scenen med salong och orkesterdike behöver förbättras för att kunna upprätthålla den kvalitet som en nationalscen kräver. Stora scenens sidoutrymmen behöver utökas för förvaring av dekor för repertoarverksamheten.

Utredningen har också tydliggjort att operabyggnaden idag är mer än fullt nyttjad. Det saknas en bra repetitionssal för orkestern och lokalerna för balettrepetitioner motsvarar inte verksamhetens krav. Det behövs bättre rum för ensembler, solister och musiker. Operans konstnärliga utövare – sångare och dansare – liksom instrumenten ställer krav på ett väl kontrollerat klimat, som måste förbättras samtidigt som möjligheten att få ner energianvändningen tas till vara. Den publika upplevelsen och anknytningen till omkringliggande gator och stadsrum behöver stärkas och samtliga publika utrymmen behöver ses över och moderniseras. Förstudien föreslår bland annat en tillbyggnad mot Kungsträdgården för att lösa några av dessa behov.