Namn vid minnesvård

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer bosatta i Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen 2004. Vid minnesvården kommer det att framgå att 543 personer bosatta i Sverige miste livet men namnen kan bara anges i det fall de anhöriga har lämnat sitt samtycke till det.

När namn anges på minnesvården blir det en del av en offentlig lista över dem som miste sitt liv, och det kan anses utgöra behandling av känsliga personuppgifter. Därför krävs samtycke av dig som är anhörig för att namnet ska presenteras vid minnesvården. För att namnet ska finnas med krävs att alla dödsbodelägare är överens om att så skall vara.

Du lämnar samtycke genom att skicka in ifylld och underskriven blankett till

Minnesvård
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Sista datum för att lämna samtycke till att namnet ska vara med när minnesvården invigs var den 15 februari 2018. För de samtycken som kommer in senare kommer minnesvården att kompletteras med fler namn efter invigningen. Detta kommer att ske samlat vid några tillfällen.

Blankett för medgivande om namn vid minnesvård

Du kan också maila oss på adress minnesvard@sfv.se så postar vi blanketten till dig.

Vilka ska skriva under samtycket?

För att det inte ska råda någon tvekan om att de anhöriga vill att ett namn ska finnas med ska samtliga dödsbodelägare lämna samtycke genom att skriva under blanketten.

Om en dödsbodelägare inte har möjlighet att skriva under kan man ge någon annan fullmakt att skriva under för dennes räkning. Om det inte är möjligt, till exempel om någon i dödsboet inte kan nås eller är oförmögen att skriva under, så förklara det när du skickar in samtycket. Du ansvarar själv för att alla som ingår i dödsboet får möjlighet att skriva under.

Andra berörda

Om du vet att någon annan än en dödsbodelägare skulle kunna lida men av att namnet finns med, och borde tillfrågas, så ber vi dig göra oss uppmärksamma på det. Känner du någon som kanske inte har fått information om minnesvården och frågan om namnen? Vi är tacksamma om du hjälper oss att sprida informationen.

Vad händer när jag/vi har skickat in samtycket?

Först av allt får du en bekräftelse på att vi har tagit emot samtycket. Därefter kommer vi kontakta Skatteverket för att försäkra oss om att samtliga dödsbodelägare har undertecknat. Om samtycke saknas från någon som ingår i dödsboet, och det inte är tydligt varför denna person inte har undertecknat, kommer vi att återkomma med en fråga till dem som skrivit på.

Till sist sammanställer vi en lista med alla namn. Listan används som underlag inför kompletteringen av namn på minnesvården.