Natur och kultur mellan kust och fjäll, slott och koja

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Husen och marken bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks (SFV) uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer. De fastigheter vi ansvarar för är sådana som har stora natur- och kulturhistoriska värden, eller sådana för vilka staten har ett särskilt ansvar. Vi förvaltar också stora markområden som under århundraden tillhört staten.

Uppdrag från regeringen

Statens fastighetsverks huvuduppdrag är att ansvara för förvaltningen av en viss del av statens fasta egendom, att på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation för statens räkning samt att förvärva och avyttra fast egendom. SFV ska bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning och verksamheten ska genomföras så att en god resurshållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Myndigheten ska även förvalta ett antal stiftelser och testamentsmedel. Detta framgår bland annat av SFV:s instruktion och regleringsbrev.

Som statligt verk och myndighet styrs vårt uppdrag av en förordning med instruktion (SFS 2007:757). Instruktionen innehåller de formella uppgifter SFV ansvarar för och hur verksamheten ska ledas.

Förordning med instruktion (SFS 2007:757) för Statens fastighetsverk

Regeringen utfärdar varje år ett regleringsbrev, som innehåller regeringens krav på verksamheten och är formulerad i ett antal mål som ska uppfyllas under budgetåret. Regleringsbrevet innehåller också låne- och kreditramar. Statens fastighetsverk lyder under Finansdepartementet. SFV bär sina egna kostnader och ska dessutom betala in ett överskott till statskassan.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Om Statens fastighetsverk på två minuter

Den här filmen är 2 min lång och visar en del av allt det natur- och kulturarv som Statens fastighetsverk tar hand om. Vi gör det för dig och kommande generationer.

Visste du att:

SFV förvaltar totalt cirka 2 miljoner kvadratmeter byggnader.

Sök fastighet

Vår verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategin visar hur SFV:s uppdrag tolkas och konkretiseras. SFV:s huvuduppdrag, målen i regleringsbrevet, övriga uppdrag samt det pågående förändringsarbetet SFV 2022 är indelat i tre strategiområden med tillhörande långsiktiga mål.

SFV:s verksamhetsstrategi 2019–2022  (PDF-dokument, 5,7 MB)

SFV:s verksamhetsstrategi 2023–2026

En föredömlig och modern myndighet

SFV:s värderingar utgår ifrån den statliga värdegrundens principer – demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service – och är utgångspunkten i allt som vi gör. Värdegrunden och en god förvaltningskultur präglar förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet samt i relationer till kollegor, hyresgäster, kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter som till exempel allmänheten och andra myndigheter. 

Välkomnande värdskap

SFV förvaltar, bevarar och utvecklar även cirka 200 besöksmål som speglar Sveriges historia, kultur och utveckling. Det gör SFV till Sveriges största förvaltare av besöksmål och därmed en viktig aktör inom landets kultur- och naturturism. Besöksmålen är av stort allmänintresse och ställer krav på att fastigheterna, givet deras förutsättningar, är tillgängliga för så många som möjligt, fysiskt och/eller digitalt.

Hållbar förvaltning

SFV:s förvaltning är långsiktig och fastigheternas värden, inklusive miljö-, och klimat, natur- och kulturvärden, ska bevaras och utvecklas samtidigt som ekonomiska krav uppnås och kundbehov beaktas. SFV är Sveriges största markförvaltare och ska säkerställa att nyttan som skog och jord ger är långsiktigt hållbar. Som stor beställare av entreprenader, varor och tjänster utgör upphandling och SFV:s ansvarskod för leverantörer viktiga verktyg för att säkerställa resurseffektivitet, ett etiskt förhållningssätt och driva på omställningen till ett hållbart samhälle. SFV är även en av de myndigheter som årligen ska redovisa arbetet med klimatanpassning.

Vår årsredovisning

Årsredovisningen är det viktigaste dokumentet som myndigheten tar fram varje år. I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Läs årsredovisningen här.

Tynnelsö slott. En rosaputsad byggnad i fem våningar med en tillbyggnad i trä på taket. Sommar och grönska.

Tynnelsö slott utanför Strängnäs. Foto: Melker Dahlstrand

Mellan kust och fjäll, slott och koja

Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges yta. Det ekonomiska värdet av fastigheterna uppgår till drygt 13 miljarder kronor.

 • De kungliga slotten med tillhörande parker.
 • Fästningar och monument.
 • Jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige.
 • Kronoholmar med fyr- och lotsplatser.
 • Rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län.
 • Residens.
 • Regeringsbyggnader.
 • Riddarholmens hus och mark.
 • Skeppsholmens hus och mark.
 • Statliga musei- och teaterbyggnader.
 • Sveriges ambassader andra statliga byggnader i utlandet.

Statens fastighetsverk i korthet

 • SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader i Sverige.
 • SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta.
 • SFV förvaltar fastigheter till ett värde av 13 miljarder SEK.
 • SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder.
 • SFV medverkar i olika grad vid åtta av de 15 svenska världsarven på Unescos lista.
 • SFV delar ansvaret för Sveriges drygt 260 statliga byggnadsminnen (SBM) med Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.
 • SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.