Visselblåsarfunktion

Här kan du anmäla misstankar om koruption, mutor, jäv, oegentligheter rörande arbetsvillkor och brott mot skattelagstiftningen inom SFV. Du kan välja mellan att kontakta SFV direkt via mejl eller telefon alternativt anmäla oegentligheter via vår visselblåsarfunktion. Vår visselblåsarfunktion är en extern tjänst och där kan du vara anonym.

SFV har kontrollåtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter. Det kan ändå inte helt uteslutas att oegentligheter inte uppmärksammas. Det är därför av största vikt att samarbetspartners, allmänheten och våra medarbetare på SFV vet till vem de kan lämna anmälan om misstänkta oegentligheter.

Kontakta internrevisor och/eller chefsjurist

Misstankar om oegentligheter kan förutom till den externa visslarfunktionen anmälas direkt till SFV:s utredningsfunktion som består av rättschefen och internrevisorn.

Om visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen tar endast emot anmälningar som avser misstankar mot personer i ledande ställning eller nyckelpersoner inom SFV. Visselblåsarfunktionen vidarebefordrar anmälan till utredningsfunktionen som utreder ärendet. Om anmälaren har begärt att få vara anonym vidarebefordras anmälan avidentifierad.

Använd vår visselblåsarfunktion

Här når du vår visselblåsarfunktion.

Begreppet oegentligheter

Med oegentligheter menas att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv men kan också innefatta annat brottsligt eller korrupt beteende av personer utanför SFV om åtgärden riktar sig mot SFV. Exempelvis:

  • Ekonomisk brottslighet, exempelvis givande och tagande av muta, oriktig bokföring, förskingring, bedrägeri, trolöshet mot huvudman.
  • Läckande av känslig information.
  • Överträdelser av interna riktlinjer och kontrollprocedurer.
  • Jäv.
  • Allvarliga fel i tjänsteutövningen.

Hantering av anmälan

När en anmälan om misstänkta oegentligheter mottagits av utredningsfunktionen gör denna en bedömning om det finns anledning att inleda en utredning. Om det är uppenbart att det inte finns anledning att inleda en utredning fattar utredningsfunktionen beslut om detta. Av beslutet ska framgå på vilken grund anmälan inte föranleder vidare åtgärder. Om utredningsfunktionen bedömer att det finns anledning att utreda misstankarna inleds en intern utredning som ska ske skyndsamt. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan polisanmälan komma att ske.

Om rätten att vara anonym

Den som anmäler misstanke om oegentligheter har alltid rätt att lämna anmälan anonymt. Eftersom SFV är en statlig myndighet är det dock viktigt att nämna tryckfrihetsförordningen och annan lagstiftning som reglerar hanteringen av allmänna handlingar och personuppgifter. Vid en eventuell begäran om utlämnande av en allmän handling måste SFV till exempel alltid göra en prövning utifrån denna lagstiftning. SFV kan därför inte på förhand garantera att en uppgift om vem som lämnat in anmälan eller vem anmälan avser omfattas av sekretess.

Om anmälaren vill vara anonym bör anmälan därför i första hand göras genom visselblåsarfunktionen.

Återkoppling till anmälare

Återkoppling till anmälaren sker senast när ärendet är avslutat om ärendet inte omfattas av sekretess.