Årsredovisning

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar resultat, väsentliga händelser och nyckeltal.

Årsredovisning 2021

Vårt samlade resultat var gott och SFV uppfyller i hög grad regeringens olika mål och återrapporteringskrav. Vi hade en ekonomi i balans med ett resultat på 828 mnkr före fastighetsförsäljningar, vilket uppfyller regeringens avkastningskrav.

Solcellssatsning, våtmarker och hållbara gestaltade livsmiljöer

Nytt i regleringsbrevet för 2021 var att vi även skulle rapportera om vårt arbete med

  • förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter
  • våtmarker
  • staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer
  • solcellssatsningen på övriga fastigheter i Sverige och utomlands, inte bara på bidragsfastigheter som tidigare.

Fem av sex mål är gröna

Precis som förra året uppfyllde vi de mål som fanns utpekade i vårt regleringsbrev. Vi bedömde fem mål som gröna och ett mål som gult. Vi såg däremot fortfarande en utmaning i att förvalta fastighetsbeståndet inom verksamhetsgrenen bidragsfastigheter långsiktigt och hållbart, trots den tillfälliga höjningen av anslagsnivån under 2021.

GD:s kommentar

Vår generaldirektör konstaterar i avsnittet "GD:s kommentar" att verksamheten under året 2021 generellt har löpt på förvånansvärt bra, tack vare stora ansträngningar och extraordinära insatser från våra medarbetare
och samarbetspartners. En särskild stab inom myndigheten har hanterat de olika frågeställningar som dykt upp med anledning av pandemin – allt från ekonomiska frågor till distansöverenskommelser. Ett angeläget fokusområde har handlat om att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Jämfört med tidigare år ökade inte sjukfrånvaron vilket var positivt.

Länk: Läs årsredovisningen 2021.

Kostnader och intäkter (mnkr) 2021 2020 2019 2018
  1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 613 2 583 2 560 2 473
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 351 262 370 265
Intäkter av anslag 341 266 250 247
Drift- och underhållskostnader -1 057 -953 -926 -880
Övriga verksamhetskostnader -781 -688 -767 -640
Driftnetto 1 467 1 469 1 487 1 467
Avskrivningar -584 -575 -559 -471
Finansnetto -55 -66 -95 -118
Överskott före fastighetsförsäljningar 828 829 833 877
Netto fastighetsförsäljningar
45 74 424 12
Årets överskott 873 890 1 257 889
Fastigheternas bokförda värde
16 696 16 737 16 802 16 104
Investeringar i fastigheter 1 279 2 172 1 643 1 061

Tidigare årsredovisningar

Finansiella rapporter som är äldre än dessa finns att få från vår utlämningsfunktion, mejla arkivarie@sfv.se.