Miljöpolicy

Statens fastighetsverk (SFV) ska förvalta sina fastigheter (byggnader och mark) på ett långsiktigt hållbart sätt. Vår verksamhet ska verka för ett hållbart samhälle där klimatpåverkan är begränsad och att nationella miljökvalitetsmål uppnås. Engagemang och kunskap hos chefer och medarbetare inom SFV är en förutsättning för framgång i detta arbete.

Med utgångspunkt från lagar och andra krav uppnår vi detta genom att:

  • energianvändningen effektiviseras kontinuerligt samtidigt som vi styr mot förnyelsebara källor
  • transporter effektiviseras och styrs mot transportmedel som drivs av förnyelsebara energikällor vid såväl drift, byggproduktion som tjänsteresor.
  • landskapen brukas och förvaltas så att sociala värden, biologisk mångfald och biologiskt kulturarv bevaras och utvecklas
  • materialanvändning och avfallshantering sker med god resurshushållning och genom ett livscykeltänkande
  • föroreningar från verksamhet och fastigheter minimeras samt användning av miljöstörande ämnen begränsas
  • arbeta aktivt tillsammans med hyresgäster och arrendatorer för att minska negativ inverkan på miljön

Statens fastighetsverk ska verka för att uppnå ständiga förbättringar så att miljöbelastningen minskar, naturoch kulturmiljöer bevaras samt att kunskap om miljö- och kulturmiljöfrågor sprids till våra intressenter.