Besöksmålsutveckling

Statens fastighetsverk (SFV) är den enskilt största förvaltaren av besöksmål i Sverige. SFV arbetar tillsammans med hyresgäster, myndigheter och organisationer för att utveckla besöksnäringen i Sverige

Enligt regleringsbrevet för 2014 ska SFV utveckla besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioritera utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter.

Vår målsättning är att tillsammans med hyresgäster och andra samarbetspartners, utveckla våra besöksmål i syfte att långsiktigt förbättra det ekonomiska resultatet och att förbättra besökarnas upplevelse. Vi ska aktivt bidra till arbetet med en hållbar besöksnäring och till en ökad tillväxt i besöksnäringen.

Läs mer om SFV:s arbete med besöksmålsutveckling nedan.

Swedish welcome

SFV är en av aktörerna som utvecklar Swedish Welcome till ett kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Systemet syftar till att ge kunder trygghet i sitt val av upplevelser, att hjälpa företag att bli bättre samt att skapa attraktiva och hållbara destinationer. I samarbetet ingår bland annat test av ett tjugotal av SFV:s utvalda besöksmål i Sverige.

www.swedishwelcome.se

Myndighetssamverkan

Statens fastighetsverk deltar i Tillväxtverkets samverkansforum för myndigheter, organisationer och näringslivets företrädare på nationell nivå för att effektivisera och samordna det nationella arbetet riktat mot besöksnäringen.

Tillväxtverkets besöksnäringsprogram

Hållbar destinationsutveckling

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under en treårsperiod göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Tillväxtverket har valt ut fem områden som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. De fem är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. På två av destinationerna, Bohuslän och Stockholms skärgård, har SFV besöksmål. Statens fastighetsverk deltar i arbetet med att utveckla de fem destinationerna.

Tillväxtverket - insatser för destinationsutveckling