Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond - för din personliga utveckling inom byggnadskonsten - pågår. Ansökan ska vara SFV tillhanda senast 16 februari 2017.

Bakgrund

Fonden har tillkommit genom förordnande i testamente av professorn och intendenten vid dåvarande Överintendentsämbetet Edvard von Rothstein (1821-1890) och hans hustru Christine Elisabeth. Avkastningen skall bland annat användas till stipendier för studier utomlands inom byggnadskonstens område.

 • Sökande skall vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna.
 • Sökande skall ha examen från högskola som arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller fysisk planerare alternativt vara praktiskt utövande arkitekt (MSA). Det räcker inte att ha motsvarande eller liknande utbildning.

För vad kan man söka?

 • Stipendiet är ett resestipendium och avser studier utomlands inom byggnadskonstens område.
 • Studierna skall syfta till personlig utveckling.
 • Sökande kan få stipendiemedel för studieresor, boende, inträden, litteratur m.m. Sökande kan däremot inte få medel för matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.
 • Stipendiemedel skall inte utgå till sådan verksamhet som myndigheterna skall utföra själva.
 • Resan måste göras efter att beslut fattats, vilket sker i mars månad.

Urvalskriterier

 • Resan skall avse studier inom byggnadskonstens område och skall syfta till personlig utveckling inom området
 • Någon övre åldersgräns finns inte, men företräde skall lämnas för yngre sökande.
 • Det går att få stipendium flera gånger, men företräde skall som regel lämnas för nya sökande.

Ansökan

 • Vid ansökan skall användas särskild ansökningsblankett (Word-dokument, 16 kB). Den kan också rekvireras per telefon 010 – 478 70 00 eller per e-post .
 • Ansökan skall innehålla en detaljerad resplan och kostnadsuppskattning inkl. delkostnader. Av ansökan skall framgå vad du för din personliga del hoppas få ut av resan samt studiemetodik och kontakter.
 • Ansökan om stipendium skall ställas till:
   • Stiftelsen von Rothsteins donationsfond
   • c/o Statens fastighetsverk
   • Box 2263
   • 103 16 Stockholm
   • eller till (ange ”von Rothsteins donationsfond” i ärende/rubrik)
 • Ansökan skall vara Statens fastighetsverk tillhanda senast
  den 16 februari 2017.

Reserapport

 • Senast fyra månader efter att stipendiet har utnyttjats skall stipendiaten lämna en enkel reseberättelse till sin arbetsgivare och till fonden.
 • Av rapporten skall även framgå hur du bedömer att resan bidragit till din professionella och personliga utveckling.

Övrigt

Ansökan inom två områden kommer att premieras:

 • Studier kring utveckling av ny teknik, processer och hållbarhetsfrågor.
 • Studier kring utveckling av det offentliga rummet idag – brukande, gestaltning, funktioner, underhåll.
 • Fonden ser positivt på ansökningar med fler än en sökande – gärna gemensamma från sökberättigande myndigheter. Detta för att befrämja samverkan.
 • Har tilldelat stipendium inte utnyttjats inom två år efter beslut, förfaller beslutet och stipendiebeloppet återgår till fonden.

Vid frågor kontakta Statens fastighetsverk, 010 – 478 70 00.

Kungörelse om resestipendier från stiftelsen von Rothsteins donationsfond