Ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar väsentliga händelser och nyckeltal.

Delårsrapport 2017

Delårsrapport 2017 (PDF-dokument, 529 kB). Avser perioden 2017-01-01 - 2017-06-30.

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Arsredovisning 2016

Kostnader och intäkter (mkr)201620152014
1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 304 2 303 2286
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 369 241 225
Intäkter av anslag 191 339 330
Drift- och underhållskostnader -880 - 1 302 -1 449
Uppdrag och övriga kostnader - 752 - 523 -354
Driftnetto 1 232
1 057 1 038
Avskrivningar -433 - 434 -413
Finansnetto -194 - 231 -279
Överskott före fastighetsförsäljningar 605 392 346
Netto fastighetsförsäljningar 119 46 28
Årets överskott 724 438 375
Fastigheternas bokförda värde 13 289 13 484 13 707
Investeringar i fastigheter 1149 779 528

Tidigare års finansiella rapporter

Tertialrapport 2 2014  (PDF-dokument, 966 kB)

Tertialrapport 1 2014  (PDF-dokument, 2,4 MB)

Tertialrapport 2, 2013 (PDF-dokument)

Tertialrapport 1, 2013 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2015  (PDF-dokument, 3 MB)

Årsredovisning 2014  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Årsredovisning för 2013. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Årsredovisning 2012  (PDF-dokument, 1,4 MB)