Ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar väsentliga händelser och nyckeltal.

Delårsrapport 2016

Delårsrapport 2016  (PDF-dokument, 499 kB)

Årsredovisning

I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Arsredovisning 2016

Kostnader och intäkter (mkr)201520142013
1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 303 2 286 2 302
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 241 225 203
Intäkter av anslag 339 330 333
Drift- och underhållskostnader -1 302 - 1 449 -1 378
Uppdrag och övriga kostnader - 523 - 354 -311
Driftnetto 1 057
1 038 1 148
Avskrivningar -434 - 413 -374
Finansnetto -231 - 279 -304
Överskott före fastighetsförsäljningar 392 346 470
Netto fastighetsförsäljningar 46 28 130
Årets överskott 438 375 600
Fastigheternas bokförda värde 13 484 13 707 13 728
Investeringar i fastigheter 779 528 373

Tidigare års finansiella rapporter

Tertialrapport 2 2014  (PDF-dokument, 966 kB)

Tertialrapport 1 2014  (PDF-dokument, 2,4 MB)

Tertialrapport 2, 2013 (PDF-dokument)

Tertialrapport 1, 2013 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2015 (PDF-dokument, 3 MB)

Årsredovisning 2014  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Årsredovisning för 2013. (PDF-dokument, 1,7 MB)

Årsredovisning 2012  (PDF-dokument, 1,4 MB)