Gripsholms kungsladugård

Kungsladugården var en gång en viktig del av slottsområdet och kungsgården. Kungsgårdarna försåg hovet med färska grönsaker, ägg, mjölk och kött. Dessutom gav de resande kungligheter husrum och god mat.

Slottsanläggningen som helhet omfattar ett stort antal byggnader uppförda under i första hand 1700- och 1800-talet. Byggnaderna hade alla en funktion i den stora slottsapparaten och en för funktionen anpassad gestaltning. Flera byggnader är idag uthyrda med funktioner skilda från de ursprungliga, men visuellt utgör de även idag en viktig del av området som helhet.

Gripsholms kungsladugård

Markområdet som en gång tillhörde Gripsholms kungsladugård var vidsträckt. Idag omfattar det ett slottsnära område med arrendatorsboställe och ekonomibyggnader, samt en värdefull rest av slottets tidigare odlingsmarker, Munkhagen, obebyggt och ännu i jordbruksdrift. I Gripsholms kungsladugård fanns 1996-2014 museet och konsthallen Grafikens hus. En våldsam brand ödelade kungsladugården i mars 2014.

Ska kungsladugården byggas upp igen?

Efter branden som 2014 ödelade Gripsholms kungsladugård i Mariefred, fattade SFV ett inriktningsbeslut att av kulturhistoriska skäl återuppföra byggnaden. För att det ska vara möjligt krävs bland annat att det finns förutsättning för SFV att långsiktigt få ut en marknadsmässig hyra från fastighetens tänkta hyresgäster. Nivån ska ligga i linje med regeringens avkastningskrav på SFV:s hyresfastigheter. SFV har sedan år 2015 samarbetat med bland annat Strängnäs kommun för att finna lämpliga hyresgäster och en verksamhet som kan leva upp till dessa förutsättningar. Sedan våren 2017 har Strängnäs kommun ansvaret för att utreda de ekonomiska förutsättningarna för de verksamheter och hyresgäster man förespråkar. Denna utredning ska vara klar 30 september 2017. Efter det kan SFV ta beslut om de ekonomiska förutsättningarna anses vara uppfyllda.

Därefter hemställer SFV investeringen till Regeringen som beslutar i ärendet. Vid positivt beslut inleds sedvanlig byggprocess och först då kan en tidsplan upprättas. Då kostnaden för återuppbyggnaden är stor har SFV tagit höjd för projektet i den investeringsplan för 2018-2021 som skickats till Regeringen. Dock har alltså inget beslut om en återuppbyggnad ännu fattats.