• Botaniska trädgården, bild tagen från Uppsala slott Fotograf: Lars-Erik Berglund

    Botaniska trädgården, bild tagen från Uppsala slott

  • Parklind med mycket omfattande skador Fotograf: SFV

    Parklind med mycket omfattande skador

  • Delar av Lindboskén som ska återplanteras, här med omfattande skador på stammarna. Fotograf: SFV

    Delar av Lindboskén som ska återplanteras, här med omfattande skador på stammarna.

Förnyelse av Lindboskén

I Botaniska trädgården i Uppsala ska 144 nya parklindar och lindhäckar ersätta de befintliga från 1970-talet. Dessa har en genetisk skada som orsakat invuxen bark och sår på grenar och stammar. Deras tillstånd har observerats under flera år och skicket av dem har alltmer försämrats.

Parklindar som blev sjuka och skadade

Skälet till det omfattande trädförnyelsearbetet som Statens fastighetsverk (SFV), i nära samarbete med Uppsala universitet, nu påbörjar är stora skador på träden. Dessa yttrar sig bland annat i invuxen bark, sår och kräfta i trädkronorna och på stammarna, vilket gör träden sköra och svåra att sköta. Statens fastighetsverk arbetar aktivt med att vårda och bevara våra parker och trädgårdar. Efter att skadorna på flera parklindar i Lindboskén upptäckts, har SFV och personalen i Botaniska trädgården haft dem under uppsikt. Tyvärr har tillståndet nu försämrats så mycket att vi måste förnya boskén. Detta för att den ska återfå sin form och bli säker och fin igen.

Det är sammanlagt 128 parklindar som kommer att tas ned. 16 lindar är redan fällda. De 144 parklindarna planterades vid en omfattande restaurering av trädgården så sent som på 1970-talet. Just de här träden levererades från samma plantskola som andra lindar som planterades i ett antal barockalléer vid den här tiden. Tyvärr har det visat sig att träden var av en dålig "parklindstyp", vilket skapat problem också på andra platser. De botaniska sortimenten i trädgården kommer däremot inte att beröras.

Trädförnyelsen

Arbetet som utförs i två etapper startar i mitten av september 2016 med att de skadade lindarna fälls, lindhäckarna tas bort och schakt tas upp för nya växtbäddar. De botaniska sortimenten (buskar och träd) som finns inom gräsytorna i lindboskén, lämnas till större delen orörda. Våren 2017 planteras nya parklindar och häckar, en bevattningsanläggning slutförs och marken återställs.

De nya parklindarna kommer att vara cirka 6-7 meter höga med ett stamomfång på cirka 25-30 cm. De kommer att uppbyggnadsbeskäras och formas så att de åter bildar en sammanhängande boské. Som vanligt får man ha lite tålamod då det kommer till träd, men eftersom lindarna är relativt stora då de planteras kommer det snart att bli riktigt fint igen.

Botaniska trädgårdens historia

År 1655 anlades Uppsalas första Botaniska trädgård i stadsdelen Svartbäcken, i dag känt som Linnéträdgården, av Olof Rudbeck d.ä. Han ansvarade även för att 1665 -1702 uppföra Uppsala slottsträdgård till en barockträdgård efter Jean de la Vallées planer. Slottsträdgården omformades vid mitten av 1700-talet efter Carl Hårlemans plan med en franskinspirerad barockform som finns här än i dag.

Efter den stora stadsbranden i Uppsala 1702 förföll den Botaniska trädgården i Svartbäcken. Kung Gustav III donerade därför slottsträdgården till Uppsala universitet att istället använda som botanisk trädgård. Uppsala slottsträdgård blev därmed den nya Botaniska trädgården som finns här i dag.

Läs mer om Botaniska trädgården i Uppsala här.