• Skeppsholmens kaj - första etappen Fotograf: SFV

    Skeppsholmens kaj - första etappen

Skeppsholmens kajer och dykdalber renoveras

Skeppsholmen och Kastellholmen är en unik skärgårdsmiljö mitt i Stockholm och en maritim oas för konst, kultur och rekreation. I april 2017 påbörjas en omfattande renovering av träkajerna och dykdalberna på Skeppsholmens östra och norra sida. Renoveringen genomförs i etapper och beräknas pågå i fyra år.

En kort historik

På 1600-talet lät drottning Kristina flytta flottans båtvarv och flottbas till Skeppsholmen. På den nordöstra sidan sluttade berget då brant ned i vattnet och båtar och fartyg förtöjdes i berget och vid dykdalber (förtöjningspålar i vattnet). Under 1700-talet rätades Skeppsholmens naturliga strandlinje ut genom utfyllnader och kajanläggningar.

Etappvis renovering

Undersökningar av kajerna 2015 visade att de norra och östra kajerna behöver renoveras igen. Syftet med renoveringen är att kajerna ska bli säkra samt att göra promenadvägen runt holmen bättre ur tillgänglighetsaspekt. Viktigt är också att samtidigt bevara historiska och estetiska värden.

Renoveringen genomförs i fem etapper under 2017-2020. Den första etappen var tänkt att genomföras april-november 2017 men har tagit längre tid på grund av att de arkeologiska utgrävningarna ledde till historiskt viktiga fynd. Etapp 1 omfattar kajen från bron till Kastellholmen fram till Djurgårdsfärjans färjeläge och beräknas i stället vara klar i månadsskiftet februari-mars 2018. Renoveringen av dykdalberna beräknas genomföras under etapp 2.

Buss "som vanligt". Bil- och gångtrafik leds om

Under renoveringen stängs kajen och angränsande gata av för trafik. Bussen kommer, liksom nu, att vända vid Holmamiralens väg i ett par år framöver. Biltrafiken till Kastellholmen leds om till Holmamiralens väg ned längs södra kajen till bron över till Kastellholmen och gående kan passera mellan husen ner mot södra kajen och Kastellholmsbron. Se skissen nedan.

Kommer det att bullra?

Ett visst mått av buller kan inte uteslutas men vi gör vad vi kan för att minska bullret. Bland annat kommer kompressorerna att ställas i ljudisolerade kontainrar.

Sidan kommer att uppdateras när mer information kommer.