• Illustration framtagen för offentliggörandet. Idéförslaget ska nu utvecklas för att möta olika behov och förutsättningar och återspeglar alltså inte nödvändigtvis hur minnesvården till slut kommer att se ut. Fotograf: Lea Porsager/RÅformat visualiseringsbyrå. 2017

    Illustration framtagen för offentliggörandet. Idéförslaget ska nu utvecklas för att möta olika behov och förutsättningar och återspeglar alltså inte nödvändigtvis hur minnesvården till slut kommer att se ut.

Minnesvården det vinnande bidraget

Gravitiational Ripples av konstnären Lea Porsager utsågs till vinnande förslag av juryn. Förslaget har enligt juryn både högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli ett existentiellt verk som berättar om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande generationer. Minnesvården ska invigas sommaren 2018.

Det vinnande idéförslaget i tävlingen om Minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 är Gravitiational Ripples” av den danska konstnären Lea Porsager. Medarbetare; Rasmus Stange Thue Tobiasen, Sören Assenholt och Synnöve B. Brögger.

”Förslaget har både högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli ett existentiellt verk som berättar om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande generationer. Förslaget har kvaliteter på flera olika nivåer vilket gör att man kan närma sig och tillägna sig verket på olika sätt. Rumsliga och landskapliga kvaliteter ryms parallellt med existentiella värden. Juryn tilltalas av idéförslagets integrerande gestaltning som tar sig an hela platsen och berör på många plan.”

Om Gravitational Ripples

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Den förmedlar de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Minnesvården berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Platsen är formad som en spiral som vrider sig runt sig själv genom vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral återfinns överallt i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Den kallas Fibonacci-spiralen. Utformningen gör att minnesvården smälter ihop med det omgivande landskapet. Samtidigt ger den utrymme för ett brett spektrum av olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och när besökaren befinner sig inne i minnesvården bildar den flera olika rum för både stillhet och rörelse. Där finns plats både för ensamhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier. Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av vildväxande gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Där finns flera olika öppningar i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. De ger utsikt och inblick och skapar passager och stigar, både till centrum och till mer avlägsna platser för enskildhet. De uppmanar till att hitta egna vägar, platser och upplevelser. I minnesvårdens centrum finns en stor oval formation med ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. Vid den finns plats att ställa ut ljus och blommor. Bredvid finns också en mindre formation som ger en översiktbild av minnesvården. Runt minnesvården finns sittplatser för dem som har svårt att sitta på vallarna. För att alla ska kunna ta sig till minnesvården finns också en parkeringsplats alldeles vid platsen.

Tävlingsförslagen har bedömts av tävlingsjuryn. De har fått stöd från experter i frågor om bl.a. hänsyn till ekologi och genomförbarhet. De har också tagit hänsyn till aspekter som att den konstnärliga gestaltningen ska vara integrerad i landskapet och utformad för att rymma ett brett spektrum av känslor, att minnesvården ska vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst, att den ska vara vacker och värdig för både kollektiva och individuella minnen och att den ska både fungera som mötesplats och erbjuda enskildhet. Viktiga ledord har varit värme, hopp och förtröstan.

Om konstnären Lea Porsager

Konstnären Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) är verksam i Köpenhamn och anställd som doktorand vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. Hon använder flera olika medier såsom film, skulptur, fotografi och text. Porsager har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, bland annat biennalen i Istanbul (2015), dOCUMENTA 13 och Kassel (2012) och i flera separatutställningar, bland annat i New York, Berlin, Köpenhamn och Göteborg.

Kommer alla namn på de omkomna finnas med?

För att ett namn på en omkommen ska kunna finnas med behöver de anhöriga lämna sitt samtycke till det. För att namnet skulle finnas med vid invigningen skulle samtycke lämnas före den 1 juni 2017. Vill du ha med namnet på en anhörig vid senare tillfälle finns information om hur det går till på Statens fastighetsverks och Statens konstråds webbplatser.

Vad händer nu?

Under våren har konstnären Lea Porsager och hennes medarbetare tillsammans med bland andra landskapsarkitekt och projektledare från Statens konstråd och Statens fastighetsverk tagit fram ritningar och andra underlag för att genomföra minnesvården. En del förberedande arbeten görs sommaren 2017 och i höst planerar entreprenörerna IT Underhåll och Stora Skuggan entreprenad att börja skapa förslagets landskapsvallar formade som en dubbelspiral.

Nästa steg blir att ta fram de två skulpturerna som ska finnas i minnesvårdens centrum. Där kommer namnen på dem som gick bort i flodvågskatastrofen att finnas, för de vars anhöriga önskar det. En fortgående dialog med anhöriga och efterlevande är viktiga i arbetet med att ta fram dessa delar.

Statens fastighetsverk har det samordnande ansvaret för minnesvårdens projektering och genomförande medan Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen och ansvarar för kvalitetssäkring av den i genomförandeskedet. För det fortsatta underhållet av minnesvården ansvarar Statens fastighetsverk, i samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som kommer att sköta växtlighet och mark på platsen.