Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Tio år efter flodvågskatastrofen i Sydostasien beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. Minnesvården uppförs på Djurgården i Stockholm. Efter en inledande konstnärstävling valde juryn ut verket Gravitational Ripples av Lea Porsager för den vackra platsen på Blockhusudden.

Den danska konstnären Lea Porsager vann tävlingen om att få utforma minnesvården. Det var i januari 2016 som Statens fastighetsverk och Statens konstråd i samråd med Sveriges Arkitekter inledde tävlingen. Av de anmälda valde juryn ut fem konstnärer/ konstnärs-grupper som fick lämna in idéförslag. I januari 2017 offentliggjordes de fem förslag som slutligen tävlade om utformningen av minnesvården. Se förslagen.

Namn på omkomna vid minnesvården

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer bosatta i Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen. Vid minnesvården kommer det att framgå att 543 personer bosatta i Sverige miste livet men namnen kommer bara anges i de fall de anhöriga har lämnat sitt samtycke till det. Sista datum för att lämna samtycke var den 1:a juni, för att säkra att namnet kommer att finnas med när minnesvården invigs. Kommer samtycken in senare än så söker vi i möjligaste mån att få med dessa till invigningen, men om det inte hinns med så kommer minnesvården att kompletteras med fler namn senare.
Läs mer om hur du som anhörig går till väga för att lämna samtycke.

Mer om tävlingen

Statens fastighetsverk (SFV) och Statens konstråd arrangerade tävlingen. Tävlingen var en projekttävling enligt kap 14, Lagen om offentlig upphandling (LOU). Första fasen i projekttävlingen var en prekvalificering. Svenska och internationella konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kunde lämna intresseanmälan fram till 10 mars 2016. I slutet av våren utsåg arrangörerna med hjälp av tävlingens jury fem enskilda konstnärer eller grupper att få utforma var sitt förslag. Tävlingsprogrammet som beskriver förväntningarna på minnesvården och de förutsättningar som gäller för projektet - med hänsyn till platsens värden, budget och tidplan - var klart i augusti. Då hade också beslut tagits att inkludera namn på dem som miste livet i katastrofen i minnesvårdens utformning, för dem vars anhöriga önskar detta. Eftersom det innebar en ändring jämfört med regeringsrapporten blev tävlingsprocessen något fördröjd. Minnesvården ska invigas 2018.

Film om minnesvården

Utgångspunkter för bedömning

Tävlingsförslagen bedömdes av juryn. Den fick stöd från olika experter i frågor om bland annat hänsyn till ekologi och genomförbarhet. Utöver det fanns flera viktiga utgångspunkter at ta hänsyn till; Minnesvårdens konstnärliga gestaltning skulle vara integrerad i landskapet och utformad för att rymma ett brett spektra av känslor. Minnesvården skulle bli en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Den skulle vara en vacker och värdig plats för både kollektiva och individuella minnen. Den skulle både fungera som mötesplats och erbjuda enskildhet. Viktiga ledord var värme, hopp och förtröstan.

Konst i samspel med landskapet

En viktig aspekt var önskan om en gestaltning som kunde förhålla sig till och ta tillvara på platsens landskapliga kvaliteter. Gestaltningen skulle göra minnesvården till en vacker och värdig plats för social samvaro, snarare än till ett monument. Verket skulle ge plats åt ett brett spektra känslor. Minnesvården skulle vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Nya generationer kommer att förhålla sig till flodvågskatastrofen som ett arv, kanske som en del av sin egen historia. Det var därför viktigt att minnesvården också kunde tala till framtiden, med en öppenhet och möjlighet till olika läsningar.

Minnesvårdens placering

Minnesvården placeras på Södra Djurgården i Stockholm, en del av Nationalstadsparken. Det är ett naturskönt och populärt utflyktsmål nära Stockholms stadskärna. Platsen är en södervänd sluttning med gamla fruktträd i den södra delen. I norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk och andra trädslag bidrar till en plats med växlande skönhetsvärden över årstiderna. I väster finns en skyddande liten bergkulle, i öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkerings- och busshållplats. Förr i tiden var Kungliga Djurgården kunglig jaktmark och på Djurgården finns många kulturhistorisk värdefulla miljöer. Landskapet har använts sedan medeltiden, något man kan avläsa genom kulturpåverkad vegetation och flora.

Genomförandet


Som förberedelse för genomförandet av minnesvården minskar Kungliga Djurgårdens förvaltning ytan på den parkering som gränsar till minnesvården. Arbetena inleds under sommaren 2017. Parkeringen nedanför Thielska museet är tillgänglig, men det kan vara vissa störningar med maskiner på platsen. Från mitten/ slutet av augusti och över vintern kommer det bara att finnas ett tiotal parkeringsplatser nedanför museet, byggområdet kommer då att stängslas in.

Ägarskap och skötsel

Minnesvården kommer att ägas av svenska staten. Statens fastighetsverk (SFV) kommer att ansvara för skötsel och underhåll och Kungliga Djurgårdsförvaltningen kommer att sköta växtlighet och mark.